هیدرولیک تک

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus

آکومولاتور فنری و قانون هوک

در آکومولاتورهای فنری بجای استفاده از گاز نیتروژن در پشت پیستون در نوع آکومولاتورهای پیستونی از فنرهای قوی استفاده میشود. بدین ترتیب طبق قانون هوک نیروی ایجاد شده توسط فنر با میزان فشردگی آن و با ثابت فنر نسبت مستقیم دارد. بدین ترتیب هرچه فنر فشرده تر شود میزان نیرویی که فنر به پشت پیستون کپسول ازت وارد میکند بصورت خطی بالا می رود.


خرید آکومولاتور